Правила

Правила
ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ - Кожен громадянин незалежно від статі, віку, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи. - Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, тощо). Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації через абонементи за місцем проживання. - Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документи) з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека. Додаткові платні послуги надаються користувачам згідно "Положення про платні послуги в ЦПБ”, затверджених Радою при директорі ЦБС. - Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів, із фонду читацької ініціативи книги видаються на 10 днів. Термін користування новими надходженнями, підвищеного попиту може бути зменшений до 10 днів. - Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів. - Документи, що зберігаються в фонді читального залу рідкісні та цінні документи, єдиний примірник з відділу використання єдиного книжкового фонду, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом і видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі. - У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Пересилання видань за рахунок користувача. - Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу. - Окремі категорії мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ - Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають. - Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах та інших документах дефекти несе користувач. - За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому та книжковому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом Бібліотекаря. - Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. - Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання. - За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває. - Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її терміном, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. - Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. - Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ Бібліотеки зобов’язані : - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні, перелік яких визначено згідно "Положення про платні послуги в ЦБС”, прийнятою Радою при директорі; - створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів; - дбати про культуру обслуговування користувачів; - формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання; - задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами; - систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; - ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні інформаційних і масових заходів; - створювати читацькі ради; - не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди; - звітувати перед користувачами.
14.05.2015 19:32
335